Competizione di Tempo (Time Attack)

Competizione di Tempo (Time Attack)

Het programma onderdeel Competizione di Tempo is een afgeleide van het wereldbekende Time Attack racen. Dit jaar heb jij weer de kans om tijdens Viva Italia het met jouw auto op te nemen tegen andere Italiaanse volbloeden. Hoe gaat dit in zijn werk? Gedurende de dag zullen er twee kwalificaties plaatsvinden van 25 minuten. In deze totale 50 minuten moet je de snelst mogelijke ronde tijd neer zetten. Van deze uitslag zullen de 10 beste doorgaan naar de finale. In de finale zullen er 5 rondes op snelheid gereden worden waarbij ook weer 1 snelste ronde tijd geld om te kunnen winnen.

Denk jij dat je de snelste coureur bent tijdens Viva Italia? Meld je dan snel aan want voor €55 (€60 ter plaatse) doe je al mee aan dit spektakel. Bestel dus snel je deelname ticket in de ticketshop en pak die €5 korting!

Let op: Helm tijdens Competizione di Tempo is verplicht!

INFORMATIE 8 april

Neem voor vertrek naar Assen je rijbewijs en de ingevulde en ondertekende vrijwaring mee. De vrijwaring is HIER te downloaden.

Ter plaatse, bij inschrijving/keuring,ontvang je de volgende zaken:

          Sticker met startnummer

          polsbandjes

•          transponder (t.b.v. de tijdwaarneming)

Succes met de laatste voorbereidingen enwe zien je graag op 9 april op het TT Circuit in Assen.

Tijdschema
Inschrijving is op zondag tussen 9 en 10.30 uur. Om 11 uur is de verplicht rijdersbriefing. Zorg dus dat je voor 11 uur bent ingeschreven. De rijdersbriefing wordt gegeven in de TC loods.

Transponder
Ten behoeve van de tijdwaarneming wordt er gereden met een transponder. Deze krijg je bij inschrijving overhandigd, er wordt wel een borg gevraagd voor de transponder. Dit is je rijbewijs. 
Na afloop van het rijden lever je de transponder weer in bij de Riders info en krijg je je rijbewijs terug.

Geluid
Op TT Circuit Assen is een dynamische geluidsmeting van toepassing. Dit betekent dat het geluid van je auto gemeten wordt op de baan. Het geluidsniveau wordt gereguleerd door gebruik te maken van een gemiddeld geluidsniveau voor de gehele dag. Om binnen dit gemiddelde te blijven is een maximaal geluidsniveau van 92db toegestaan.

Rode vlag situaties
Wekrijgen veel vragen hoe we als organisatie omgaan met het tijdschema bij rodevlag situaties. Omdat de gehele dag is gevuld met actie op de baan is nauwelijksextra tijd beschikbaar (ook rekeninghoudende met de vergunningen van hetcircuit) om sessie te verlengen. Wanneer er zich een rode vlag situatievoordoet is het aan de verantwoordelijke official om te bepalen of een sessieverlengt kan worden en zo niet of en op welke wijze de verloren tijd over deresterende sessies verdeeld zal worden. Vanwege de onze in lap, hot lap, outlap systeem heeft de finale altijd een hogere prioriteit boven de overigesessies.

Milieucontrole
Ophet circuit geld een strenge naleving met betrekking tot de milieu regels,zoals de geluidsnormen en omgang met vloeistoffen. Ten aanzien vanoverschrijding van de geluidsnorm op het circuit je slechts 1 waarschuwing zultkrijgen, bij een tweede overschrijding volgt directe diskwalificatie. Hou jeaan de regelgeving, boetes zijn voor eigen rekening!

Onboard camera
Onboardcamera’s zijn alleen toegestaan binnen in het rijderscompartiment, mits stevigaangebracht en niet direct in het gezichtsveld van de rijder!

Paddockreglement TT Circuit Assen

Milieu richtlijnen 

Gas

          Gasflessenmoeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn.

          Gasflessenmogen niet in de nabijheid staan van brandbare stoffen.

          Eengasflesbatterij mag ten hoogste uit vijf flessen bestaan.

          Gasflessenmogen niet in de open buitenlucht staan.

Brandbare vloeistoffen

          Benzine-en oliekannen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn.

          Benzine-en oliekannen moeten in een lekbak staan waarin de inhoud van de kannenopgevangen kan worden bij lekkage.

          Benzine-en oliekannen mogen niet in ruimtes staan waar publiek kan komen.

          Benzine-en oliekannen mogen niet buiten staan.

          Opopslagvaten voor vloeistoffen moet goed vermeld staan welke vloeistof in hetvat zit.

Tanken

          Bijhet bijtanken van de auto dient er altijd een groot lekzeil onder de auto en detankvoorziening te liggen.

          Hetovergieten van vloeistoffen mag alleen gebeuren in een lekbak.

          Tankenmag alleen in de nabijheid van twee brandblussers en door een persoon metbrandwerende kleding!!

          Nooitin de pitlane tanken. Altijd achter de pibox onder de genoemde voorwaarden.

Water

          Alhet afvalwater moet in een put worden geloosd en mag absoluut niet op depaddock geloosd worden.

          Opde paddock mogen geen voertuigen en andere objecten worden gewassen.

Vuil

          Alhet vuil dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

          Olierestendienen apart te worden verzameld in de daarvoor bestemde oliebakken. Er mogenabsoluut geen vaten olie op de paddock worden achtergelaten. 

Brandweer eisen:

Parkeren

          Erdient te allen tijde geparkeerd te worden binnen de witte lijnen op depaddock. 

          Uitgangenvan verblijfplaatsen dienen altijd vrij te zijn van voertuigen of andereobstakels.

          Voorde trappen van de Vip galerij mogen geen brommers, auto’s of andere objectenworden geplaatst.

Paddock:

Verkeer

          Demaximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is stapvoets.

          Deminimale leeftijd van bestuurders van voertuigen is16.

Asfalt

          Ermogen geen gaten of sleuven worden aangebracht in het asfalt. 

Pitboxen

          Navertrek dient de pitbox weer schoon en stickervrij te worden opgeleverd. Bijovertreding wordt er geen borg terugbetaald en toegebrachte schade wordt op dehuurder verhaald!

Flyeren

          Hetis verboden om te flyeren zonder toestemming van 402Automotive.com.

Overtredingen:

Alle overtredingen met eventueel daaruitvoortvloeiende boetes zullen één op één doorbelast worden aan de overtreder!

BESTEL JE DEELNAME TICKET